Prideľovaná ošetrovateľská starostlivosť vo vybraných nemocniciach na Slovensku

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/hc.2022.1.1700

Klíčová slova:

pracovné prostredie, PIRNCA, prideľovaná ošetrovateľská starostlivosť, sestry

Abstrakt

Východiská: Prideľovanie ošetrovateľskej starostlivosti je definované ako nezabezpečenie všetkých nevyhnutných ošetrovateľských činností z dôvodu nedostatku zdrojov (personálnych, časových, materiálnych). Sestry sú nútené obmedzovať, minimalizovať alebo vynechať niektoré ošetrovateľské činnosti, čím zvyšujú riziko negatívnych výsledkov u pacientov.

Cieľ: Zistiť úroveň prevalencie prideľovanej ošetrovateľskej starostlivosti vo vybraných zdravotníckych zariadeniach na Slovensku.

Súbor a metodika: Výskumnú vzorku tvorilo 94 sestier z nemocníc v Kežmarku, v Levoči a v Poprade. Zber údajov bol realizovaný prostredníctvom dotazníka PIRNCA (Perceived Implicit Rationing of Nursing Care). Na vyhodnotenie empirickej časti bola použitá deskriptívna a induktívna štatistika.

Výsledky: Najvyššie skóre v rámci jednotlivých položiek dotazníka PIRNCA dosiahli sestry v položke Nemohol/a som viesť dôležitý rozhovor s ďalším členom multidisciplinárneho tímu ohľadom starostlivosti pacienta. Naopak najnižšie skóre dosiahli v položke Nemohol/a ste vykonať bežnú starostlivosť o kožu pacientov a v položke Nemohol/la ste vykonať ošetrenie rany (vrátane preväzu) podľa predpisu lekára/štandardu oddelenia. V našej štúdii sme potvrdili štatisticky významné rozdiely medzi prideľovanou starostlivosťou a pracovným zaradením sestier a štatisticky významný vzťah medzi prideľovanou starostlivosťou a celkovou spokojnosťou sestier.

Záver: Najčastejšie vyskytujúcimi sa faktormi, ktoré prispievajú ku vzniku prideľovanej ošetrovateľskej starostlivosti je nedostatok sestier a pomocného personálu, neefektívne delegovanie úloh starostlivosti a zvyšujúca sa pracovná záťaž, čím dochádza k výskytu fenoménu implicitne prideľovanej starostlivosti. Je potrebné venovať viac pozornosti tomuto fenoménu a preskúmať stav kvality a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, aby sa vyvinuli účinné opatrenia na riešenie tohto problému.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

AIKEN, L.H., SLOANE. D.M., BRUYNEEL, L. et al. Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study. In PMC. [online]. 2014; 383 (9931): 1824-1830. [cit. 2018-01-10]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4035380/. ISSN 1756-5036.

BÁRTLOVÁ, S., MATULAY, S. Sociologie zdraví, nemoci a rodiny/ Sociológia zdravia, choroby a rodiny. Martin: Osveta, 2009. 141 s. ISBN 978-80-806-3306-6.

CARTHON, J. M., LASATER, K. B., SLOANE, D. M. et al. The quality of hospital work enviroments and missed nursing care is linked to heart failure readmissions: a cross-sectional study of US hostpitals. In BMJ Journals. [online]. 2015; 24 (4): 255-263. [cit. 2017-11-25]. Dostupné na internete: -http://qualitysafety.bmj.com/content/early/2015/02/11/bmjqs-2014-003346. ISSN 1756-1833.

GRIFFITHS, P., MARUOTTI, A., RECIO SAUCEDO, A. et al. Nurse staffing, nursing assistants and hospital mortality: retrospective longitudinal cohort study. In BMJ Quality & Safety [online]. 2019; 28 (8): 609-617 [cit. 2020-11-12]. Dostupné na internete: http://qualitysafety.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjqs-2018-008043. ISSN 2044-5415.

GURKOVÁ, E. Faktory pracovnej spokojnosti slovenských sestier. In Humanum. [online]. 2012; 2 (6): 119-128. [cit. 2018-11-05]. Dostupné na internete: file:///C:/Users/U103.NKK1/Downloads/14-gurkova.pdf . ISSN 1898-8431.

GURKOVÁ, E., SOVARIOVÁ-SOÓSOVÁ, M., HAROKOVÁ, S. et al. Job satisfaction and leaving intentions of Slovak and Czech nurses. In International Nursing Review [online], 2013; 60 (1): 112-121 [cit. 2018-11-21]. Dostupné na internete: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1466-7657.2012.0103. ISSN 1466-7657.

JONES, T. L. Validation of the Perceived Implicit Rationing of Nursing Care (PIRNCA) Instrument. In Nursing forum. [online]. 2014; 49 (2): 77-87. [cit. 2017-11-25]. Dostupné na internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24397252. ISSN 1744-6198.

JONES, T. L. 2015. A descriptive analysis of Implicit rationing of Nursing Care: Frequency and Patterns in Texas. In Nursing economic. [online]. 2015; 33 (3): 144-154 [cit. 2017-11-25]. Dostupné na internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26259338. ISSN 0746-1739.

KALÁNKOVÁ, D., GURKOVÁ, E., ZELENÍKOVÁ, R. et al. Application of measuring in the tools in assessment of the phenomenon of rationing/missed/unfinished care. In Kontakt, 2018, [online]. 2019; 21 (1): 65-73. [cit. 2020-05-25]. Dostupné na internete: DOI: 10.32725/kont.2018.001. ISSN 1212-4117.

https://kont.zsf.jcu.cz/getrevsrc.php?identification=public&mag=knt&raid=331&type=fin&ver=1

KALÁNKOVÁ, D. KURUCOVÁ, R., BARTONČÍKOVÁ, D. et al. Factors contributing to implicit rationing of nursing care: Qualitative responses to a survey of Slovak nurses. In Kontakt, [online]. 2019; 21 (3): 248-253. [cit. 2020-05-25]. Dostupné na internete: DOI: 10.32725/kont.2019.027. ISSN 1212-4117.

KALISH, B.J., DOUMIT, M., LEE, K.H., ZEIN, J.E. Missed nursing care, level of staffing, and job satisfaction: Lebanon versus the United States. In J Nurs Adm, [online]. 2013; 43 (5): 274-279. [cit. 2021-02-22]. Dostupné na internete: DOI: 10.1097/NNA.0b013e31828eebaa. ISSN 1539-0721.

KOŽUCHOVÁ, M., VARGOVÁ, A. Selected factors affecting Slovak nurses' job satisfaction. In Central European Journal of Nursing and Midwifery. [online]. 2015; 6 (2): 260-266. [cit.2018-05-11]. Dostupné na internete: http://periodika.osu.cz/cejnm/dok/2015-02/13-kozuchova-vargova-sk.pdf. ISSN 2336-3517.

LAKE, E. T., GERMACK, H. D., VISCARDI, M. K. Missed nursing care is linked to patient satis-faction: a cross-sectional study of US hospitals. In BMJ Qual Saf. [online]. 2016; 25 (7): 535-543. [cit. 2017-11-25]. Dostupné na internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26376673

SCHUBERT, M., GLASS, T. R., CLARKE, P. S. et al. Validation of the Basel exent of Rationing of Nursing Care Instrument. [online]. In Nursing Research. 2008; 56 (6): 416-424. [cit. 2017-11-09]. Dostupné na internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18004188. ISSN 1538-9847.

SCHUBERT, M., AUSSERHOFER, D., DESMEDT, M. et al. Levels and correlated of implicit rationing of nursing care in Swiis acute care hospitals – a cross sectional study. [online]. In J Nurs Stud. 2013; 50 (2): 230-239. [cit. 2018-11-05]. Dostupné na internete: 10.1093/intqhc/mzs009. ISSN 0020-7849.

TYSON, P., PONGRUENGPHANT, R. Five-year follow-up study af stress among nurses in public and private hospitals in Thailand. In International Journal of Nursing Studies. 2004; 41 (3): 247-254.

ZELENÍKOVÁ, R., GURKOVÁ, E., JAROŠOVÁ, D., a kol. Missed nursing care measured by MISSCARE Survey – the first pilot study in the Czech Rebuplic and Slovakia. [online]. In Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2019; 10 (1): 958–966. [cit. 2020-12-15]. Dostupné na internete: https://periodika.osu.cz/ojs/index.php/cejnm/article/view/23933. ISSN: 2336-3517.

Stahování

Publikováno

29.03.2022

Jak citovat

Kurucová, R., Pitoňáková, J., & Žiaková, K. . (2022). Prideľovaná ošetrovateľská starostlivosť vo vybraných nemocniciach na Slovensku. Health &Amp; Caring, 1(1). https://doi.org/10.46585/hc.2022.1.1700

Číslo

Sekce

Primární výzkum (kvantitativní, kvalitativní, smíšené metody)