Základní informace

Název: Health & Caring

Časopis Health & Caring je recenzovaný, vědecko-odborný open access časopis, který se zabývá publikací příspěvků z oblastí relevantních pro nelékařské zdravotnické obory, a to zejména z oblasti klinické praxe, vzdělávání a managementu. Časopis vytváří prostor pro rozšíření potenciálu nelékařských zdravotnických profesí a pro spolupráci těchto profesí mezi sebou i s dalšími příbuznými obory (např. medicínou, sociologií, bioetikou apod.). Časopis přijímá původní, dosud nepublikované výzkumné práce, které se vyznačují aktuálností a obsahovou relevantností.

ISSN: 2788-0931

Založen: 2022

Vychází: 2x za rok 

Distribuce: online – open access (veškerý obsah je zdarma k dispozici uživateli)

Poplatky: Publikace článků je zdarma. Všechny publikované články jsou k dispozici zdarma na webu časopisu.

Vydavatel: Jedná se o odborný a vědecký časopis Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Ústavu ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Cíl a zaměření: Cílem časopisu je prohloubit znalosti čtenářů a šířit nové poznatky a výsledky zdravotnického výzkumu v nelékařských zdravotních profesích, a to zejména v oblastech:

- klinické praxe,

- ošetřovatelství,

- vzdělávání,

- managementu,

- lékařské a zdravotnické etiky,

které jsou založeny na důkazech.

Zaměření: všechny činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických profesí

Časopis je určen pro: obor ošetřovatelství, porodní asistenci a další nelékařské zdravotnické obory v libovolném pracovním zařazení

Archivace: pro dlouhodobou archivaci využívá časopis Health & Caring systémy LOCKSS a CLOCKSS.