O časopise

Název: Health & Caring

Časopis Health & Caring je elektronický, recenzovaný, vědecko- odborný časopis, který se zabývá publikací příspěvků z oblastí relevantních pro nelékařské zdravotnické obory, a to zejména z oblasti klinické praxe, vzdělávání a managementu. Časopis vytváří prostor pro rozšíření potenciálu nelékařských zdravotnických profesí a pro spolupráci těchto profesí mezi sebou i s dalšími příbuznými obory (např. medicínou, sociologií, bioetikou apod.). Časopis přijímá původní, dosud nepublikované výzkumné práce, které se vyznačují aktuálností a obsahovou relevantností.

ISSN:

Založen: 2021

Vychází: 4 x za rok (březen, červen, září prosinec)

Distribuce: online – open access (veškerý obsah je zdarma k dispozici uživateli)

Poplatky: Publikace článků je zdarma. Všechny publikované články jsou k dispozici na www časopisu na https://ojs.upce.cz/index.php/testfzs/login

Vydavatel: Jedná se o odborný a vědecký časopis Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Ústavu ošetrovateľstva Jesseniova lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Cíl a zaměření:

Cílem časopisu je prohloubit znalosti čtenářů a šířit nové poznatky a výsledky zdravotnického výzkumu v nelékařských zdravotních profesích, a to zejména v oblastech:

- klinické praxe,

- vzdělávání,

- managementu,

- lékařské etiky,

které jsou založené na důkazech.

Zaměření: Všechny činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických profesí

Časopis je určen pro: obor ošetřovatelství, porodní asistenci a další nelékařské zdravotnické obory v libovolném pracovním zařazení

Autorská práva a licence

Autorské právo k článku si zachovávají autoři, avšak autoři udělují vydavateli právo zveřejnit svůj rukopis. Časopis dodržuje licenci Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International (CC BY-NC-4.0), která umožňuje distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence. Pro dlouhodobou archivaci využívá časopis Health&Caring systémy LOCKSS a CLOCKSS.