Příspěvky

K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.
  • První strana rukopisu obsahem odpovídá požadavkům časopisu.
  • Rukopis obsahuje strukturovaný abstrakt (maximálně 250 slov) v českém a anglickém jazyce (není požadováno u editoriálů).
  • Rukopis obsahuje klíčová slova (maximálně 5 slov) v českém a anglickém jazyce (není požadováno u editoriálů).
  • Rukopis obsahuje seznam literatury ve formátu odpovídajícím pokynům pro autory. Jednotlivé odkazy jsou uvedeny v textu chronologicky a v hranatých závorkách.
  • Pokud rukopis obsahuje přílohy (obrázky, tabulky atd.), jsou k nim uvedeny popisky.
  • Rukopis odpovídá adekvátním publikačním standardům - viz Pokyny pro autory.
  • Soubor příspěvku je ve formátu Microsoft Word.
  • Rukopis obsahuje pouze jeden soubor včetně všech tabulek, obrázků a grafů. Rukopis neobsahuje jméno autora a případně dalších spoluautorů. Z textu není poznat autorství článku.

Editoriál

Autoři, kteří mají námět na editoriál, kontaktují redakci časopisu. Mělo by se jednat o námět, který je relevantní z hlediska zaměření časopisu, např. se může jednat o kontroverzní téma či téma, které je přímo spjato s obsahem vydávaného čísla. Lze použít seznam literatury.

rozsah včetně abstraktu, tabulek a seznamu literatury: do 1000 slov

Primární výzkum (kvantitativní, kvalitativní, smíšené metody) 

Časopis publikuje primární a originální výzkum, který je v souladu s cíli a zaměřením časopisu. Příspěvek musí být sepsán v souladu s uznávanými standardy pro publikování a v souladu s pokyny pro autory a kontrolním seznamem. Autoři vyplněný kontrolní seznam zasílají společně s příspěvkem.

rozsah včetně abstraktu, tabulek a seznamu literatury: max. 7000 slov

Přehledové články

Časopis publikuje systematické přehledové články vycházející z konkrétní rešeršní otázky přehledové články typu „scoping review“ / narativní review. Příspěvek se musí zabývat výzkumnou literaturou a musí zahrnovat její kritickou analýzu. Příspěvek musí být sepsán v souladu s uznávanými standardy pro publikování a v souladu s pokyny pro autory a kontrolním seznamem. Autoři vyplněný kontrolní seznam zasílají společně s příspěvkem.

rozsah včetně abstraktu, tabulek a seznamu literatury: max. 7000 slov

Dopis editorům

Cílem dopisu má být stimulace akademické debaty. Čtenáři mohou předkládat dopisy, které komentují nedávno publikované články, předkládají nové diskuzní téma s jasným napojením na cíl a zaměření časopisu či které předkládají zkrácené pojednání o výsledcích výzkumu, u nichž není vhodné předkládat plný text. U dopisu je omezení maximálně 10 zdrojů na seznamu literatury.

rozsah včetně abstraktu, tabulek a seznamu literatury: max. 1000 slov

Prohlášení o soukromí

Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.