Pokyny pro autory

Příspěvek autor předkládá prostřednictvím elektronického formuláře a dále pokračuje dle dalších pokynů, které jsou k dispozici zde. Pokyny pro autory ve formátu pdf bude možné stáhnout po provedení registrace či Vašem přihlášení.

Autoři píší text rukopisu do připravené šablony, kterou následně odevzdávají ve formátu docx. Pro příspěvky psané v anglickém jazyce použijte šablonu v AJ. Veškeré šablony bude možné stáhnout po provedení registrace či Vašem přihlášení zde.

Autor odevzdává pouze jeden docx soubor včetně všech tabulek, obrázků a grafů. Článek nesmí obsahovat jméno autora a případně dalších spoluautorů. Z textu a ani z vlastností souboru nesmí být poznat autorství článku, a to vše kvůli recenznímu řízení.

Seznam literatury
Smí obsahovat jen skutečné prameny, tj. publikace, na něž se autor v textu odvolává. V seznamu použité literatury jsou seřazeny dle abecedy. Reference v textu, tabulkách i popisech obrázků jsou uvedeny v kulatých závorkách za textem odkazujícím se na danou publikaci. Využívá se citační norma APA 7. vyd.

Monografie

Slezáková, Z. (2014). Ošetřovatelství v neurologii. Grada.

Koivisto, V. A. (1976). Metabolic and hormonal effects of exercise in diabetes mellitus: an experimental and clinical study. Veikko A. Koivisto.

Kapitola v monografii

Najvar, P., Slavík, J., Vlčková, K., Kubiatko, M., Pavlas, T., & Janko, T. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: dotazníkové šetření. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (s. 17–23). Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/PdF210-CAPV-2012-0

Savickas, M. L. (2005). The theory and practice of career construction. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (pp. 42–70). Wiley.

Článek v časopise - 1 autor

Sandelowski, M. (1991). Telling Stories: Narrative Approaches in Qualitative Research. Image: the Journal of Nursing Scholarship, 23(3), 161-166. https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.1991.tb00662.x

Článek v časopise - 2 autoři

Whittemore, R., & Roy, S. C. (2002). Adapting to Diabetes Mellitus: A Theory Synthesis. Nursing Science Quarterly, 15(4), 311-317. https://doi.org/10.1177/089431802236796

Článek v časopise - více autorů

Wilkinson, A., Whitehead, L., & Ritchie, L. (2014). Factors influencing the ability to self-manage diabetes for adults living with type 1 or 2 diabetes. International Journal of Nursing Studies, 51(1), 111-122. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2013.01.006

Jednotky a názvy léčivých přípravků

Výsledky chemických, fyzikálních i klinických vyšetření se uvádějí v jednotkách SI normy (Systeme international d´Unités). Hodnoty pulzu, teploty a krevního tlaku je možné uvádět v konvenčních jednotkách. U léčivých přípravků je nutné uvést generický název.

Zkratky

Pokud je použita zkratka, musí být při jejím prvním použití v textu uveden plný název. V nadpisu a souhrnu zkratky se zkratky nepoužívají. Zkratky standardních jednotek mohou být uvedeny bez následného vysvětlení.

Tabulky

Tabulka musí být vložena vždy jako součást článku s popisem (legendou) a pořadovým číslem, vysvětlivkami a symboly statistického hodnocení. Číslo tabulky musí být uvedeno na příslušném místě v textu v kulatých závorkách - (Tabulka 1), (Tabulka 2) atd.

Obrazová dokumentace a grafy

Obrázkové přílohy musejí být vkládány jako součást článku v jednom souboru. Fotografie by měly být v rozlišení minimálně 600 dpi. Obrázkové přílohy musejí být označeny pořadovými čísly, pod kterými na ně autor odkazuje v textu, a opatřeny popisem.

Odkaz na obrázek v textu: (Obrázek 1)

Pod obrázkem:

Obrázek 1. Název obrázku

 

Odkaz na tabulku v textu: (Tabulka 1)

Nad tabulkou:

Tabulka 1. Název tabulky

 

Odkaz na graf v textu: (Graf 1)

Pod grafem:

Graf 1. Název nebo popis grafu