Etika publikování

Časopis vychází z doporučení COPE (Committee on Publication Ethics), která musí dodržovat redakce, autoři i recenzenti.

Souběžné publikace (multiple publications)

Redakční rada posuzuje a bere v úvahu ke zveřejnění originální rukopisy, které dosud nebyly publikovány a jejichž zveřejnění není zvažováno žádnou jinou redakcí. V článku je uveden odkaz na případné další publikované výstupy nebo výstupy v tisku vycházející ze stejného výzkumu jako jsou data v tomto článku, přičemž je vysvětlen vztah mezi tímto článkem a dalšími publikacemi. Tyto další příbuzné publikace autoři předloží redakci společně s rukopisem.

Redakce časopisu vyžaduje po autorech primárního výzkumu a přehledových článků (systematických přehledů), aby dle dané výzkumné strategie a metodologie využili doporučené postupy a příslušné kontrolní seznamy dostupné na The EQUATOR Network | Enhancing the QUAlity and Transparency Of Health Research.

Informovaný souhlas a etika ve výzkumu

Redakce časopisu vyžaduje při výzkumu u pacientů uvedení detailů týkajících se schválení výzkumu příslušnou etickou komisí včetně registračního čísla a/nebo uvedení, zda byl výzkum proveden v souladu s Helsinskou deklarací (1964, poslední revize 2013). Autorovou povinností je zachování plné anonymity pacientů. Obrázky nesmějí obsahovat jméno, datum narození, rodné číslo ani žádné jiné osobní údaje a pacientovy oči musejí být zakryté (v souladu s požadavky GDPR).

Kritéria pro autorství

Všichni autoři významným způsobem přispěli k:

1) celkovému pojetí a uspořádání studie nebo získávání dat nebo analýze a interpretaci dat, a

2) přípravě rukopisu nebo jeho kritickému zhodnocení a revizi, a

3) schválení finální verze předkládané k uveřejnění.

Role jednotlivých autorů budou uvedeny (za pomoci iniciál).

Pokud se na přípravě článku podílely další osoby, které však nesplňují uvedené podmínky pro autorství, je jim v článku vyjádřeno poděkování.

Změny v autorství

Před zveřejněním lze požádat o změnu v pořadí autorů či o změnu korespondenčního autora, a to zasláním požadavku šéfredaktorovi. V požadavku musí být uvedeno odůvodnění této změny a písemné potvrzení od všech spoluautorů (e-mailem nebo dopisem), že s touto změnou souhlasí.

Role financujícího zdroje

V případě, že byla poskytnuta finanční podpora na provádění výzkumu nebo přípravu článku, jsou autoři povinni tuto skutečnost uvést.

Odvolání, stížnosti, opravy

Jakékoli odvolání proti rozhodnutí o rukopisu musí být podáno do 31 dnů od oznámení rozhodnutí. Odvolání by mělo mít formu dopisu adresovaného šéfredaktorovi a zaslaného do redakce časopisu. Dopis by měl obsahovat jasné a výstižné důvody pro odvolání, včetně konkrétních bodů nesouhlasu s rozhodnutím. Odvolání poté posoudí řídící tým časopisu v čele s šéfredaktorem.

Stížnosti je nutné předložit písemně šéfredaktorovi časopisu. Stížnost bude prošetřena řídícím týmem v čele se šéfredaktorem a původci stížnosti bude poskytnuta zpětná vazba.

Pokud jsou v článku zjištěny chyby, autoři zašlou šéfredaktorovi dopis se žádostí o zveřejnění opravy ve formě errata. Při zveřejňování opravy se redakce řídí Principy ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors).