Recenzní řízení

Recenzní řízení je proces, který zajišťuje kvalitu publikovaných příspěvků. Všechny příspěvky zaslané do redakce nejprve projdou úvodním posouzením odborným recenzentem, zda jsou v souladu se zaměřením časopisu. Recenzní řízení je nezávislé a oboustranně anonymní (double blind peer review). Všechny příspěvky, které prošly úvodním posouzením, podléhají recenznímu řízení. U každého příspěvku je provedena recenze dvěma nezávislými recenzenty, kteří patří mezi odborníky na dané téma. Recenzenti navíc nejsou s autorem/autory spjati osobně ani pracovně a nejsou ze stejného pracoviště. Recenzenty vybírá šéfredaktor a odborný redaktor. Recenzenty žádáme, aby dodržovali etická doporučení COPE (Committee on Publication Ethics).

Autorovi zaslaného příspěvku je vždy prostřednictvím redakce zaslána zpětná vazba, dle které je autorův příspěvek:

  1.   publikován bez úprav;
  2.   publikován po zapracování připomínek recenzentů („minor revision“);
  3.   nepublikován v dané podobě, je možné jeho celkové přepracování („major revision“) a nové recenzní řízení. Po přepracování jsou oba recenzenti požádáni o zpracování nového recenzního posudku, v případě odmítnutí je vybrán jiný recenzent;
  4.   odmítnut.

V případě protikladného stanoviska dvou recenzentů:

  1.   odborný redaktor po projednání s šéfredaktorem osloví třetího recenzenta, který vyjádří konečný stav recenzního řízení,
  2.   redakční rada vysloví konečný závěr recenzního řízení - pomocí bodovací stupnice 0-100 % a případného slovního komentáře.

Redakce autorům negarantuje, že bude rukopis přijat k publikování, ani nezaručuje rychle provedenou recenzi.

Kontrola plagiátorství:

Časopis publikuje pouze originální příspěvky, které dosud nebyly zveřejněny ani nebyly zaslány jiné redakci ke zveřejnění. Časopis je členem mezinárodní registrační organizace CrossRef  a u všech zaslaných příspěvků je prováděna kontrola plagiátorství pomocí nástroje Similarity Check.

Recenzenti:

Rukopis je v rámci recenzního řízení posuzován odborníkem na dané téma, recenzent hodnotí rukopis objektivně s cílem zlepšit hodnocený příspěvek. Recenzní posudek by proto měl poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu. Recenzní proces je oboustranně anonymní, tzn. recenzent zachovává mlčenlivost o informacích, které se v průběhu recenze dozvěděl. Recenzent se zavazuje včas provést recenzi do termínu stanoveného redakcí. V případě nutnosti prodloužit termín či v případě jakýchkoli překážek znemožňujících včasné vyhotovení recenzního posudku bez zbytečné prodlevy o této skutečnosti kontaktuje redakci. Stejně tak pokud se recenzent necítí kvalifikován hodnotit výzkum v rukopise, pokud není z časových důvodů schopen recenzi provést, či pokud je ve střetu zájmů, oznámí tuto skutečnost a omluví se z recenzního procesu.