Zkušenosti všeobecných sester s podmínkami výkonu profese v českých nemocnicích

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/hc.2022.1.1739

Klíčová slova:

adaptační proces, kompetence, pracovní podmínky, profese, spokojenost, všeobecná sestra

Abstrakt

Specifika profese všeobecné sestry a nároky na tuto profesi kladené jsou velmi rozmanité a zatěžující. Adaptační proces, pracovní podmínky, výkon profese v rámci svým kompetencí vnímání vlastní profese ovlivňují a jsou důležitými faktory pro spokojenost všeobecných sester s výkonem své profese. Autoři v textu představují stěžejní výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na zkušenosti českých všeobecných sester s podmínkami výkonu jejich profese v systému českého zdravotnictví. Konkrétně je sdělení zaměřeno na zkušenosti a spokojenost sester s adaptačním procesem, s profesí, s pracovními podmínkami a s nastavením kompetencí. Dotazníkové šetření proběhlo v rámci projektu TAČR ÉTA TL01000094 „Kompetentní sestra pro 21. století: analýza a návrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester“. Soubor respondentů tvořilo 2 479 všeobecných sester pracujících v českých zdravotnických zařízeních akutní péče. Většina respondentů je spokojena s výkonem své profese. Pro spokojenost je pro respondenty důležitá spolupráce především se sestrami, ale i dalším personálem, nastavení adaptačního procesu ve smyslu délky, osoby školitele a konkrétních procesů. Nejméně jsou respondenti spokojeni s nastavením a dodržováním kompetencí. V současném nedostatku všeobecných sester v českém zdravotnictví je nutné se na sledované faktory zaměřit a problémy řešit jak u nových, tak i u stabilizovaných zaměstnanců.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Andrews, D. R. & Dziegielewski, S. F. (2005). The nurse manager: job satisfaction, the Nursing shortage and retentation. Journal of Nursing Management, 13, 286-295. DOI: DOI: 10.1111/j.1365-2934.2005.00567.x.

Armstrong, M, Taylor, S. (2015). Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada.

Applebaum, D., Fowler, S., Fiedler, N, Osinubi, O, Robson, M. (2010). The impact of Enviromental factors on Nursing Stress, Job Satisfaction, and Turnover Intention. The Journal of Nursing Administration, 40(7-8), 323-328. DOI:10.1097/NNA.0b013e318e9393b.

Atefi, N., Abdullah, K. L., Wong, L. P., Mazlom, R. (2014). Factors influencing registered nurses perception of their overall job satisfaction: a qualitative study. International Nursing Review. 61:3, 352-360.

Bégat, I., Ellefsen, B., Severinsson, E. (2005). Nurses' satisfaction with their work environment and the outcomes of clinical nursing supervision on nurses' experiences of well-being - a Norwegian study. J Nurs Manag, 13(3):221-30.

Biagioli, V., Prandi, C., NYatanga, B., Fida, R. (2018). The Role of Professional Competency in Influencing Job Satisfaction and Organizational Citizenship Bahavior Amon Palliative Care Nurses. Journal of Hospice & Palliative Nursing. 156(4), 377-384. DOI: 10.1097/NJH.0000000000000454.

Coomber, B. & Barriball, K. L. (2007). Impact of job satisfaction components on intent to leave and turnover for hospital-based nurses: a review of the research literature. Int J Nurs Stud. 44(2):297-314.

Glajchová, A., Hlaváčková, E., Holá, J., Moravcová, M. (2021). Job satisfaction of general nurses in standard and intensive care units: ‘The nurse is a jack-of-all-trades!’. Kontakt X:X, 1-7 DOI: 0.32725/kont.2021.032.

Hallin, K. & Danielson E. (2007). Registered nurses' experiences of daily work, a balance between strain and stimulation: a qualitative study. Int J Nurs Stud. 44(7):1221-30.

Haroková, S. & Gurková, E. (2013). Pracovní spokojenost jako prediktor setrvání sester na pracovišti – literární přehled. Ošetřovatelství a porodní asistence, 4(2), 573–582.

Havens, D. S., Gittell, J. H., Vasey, J. (2018). Impact of Relational Coordination on Nurse Job Satisfaction, Work Engagement and Burnout: Achieving the Quadruple Aim. The Journal of nursing Administration, 48(3):132-140. DOI: 10.1097/NNA.0000000000000587.

Head, B. A., Middleton, A. A., Zeigler, C. (2019). Work Satisfaction Among Hospice and Palliative Nurses. Journal of Hospice and Palliative Nursing, 21(5):1–11. DOI: 10.1097/NJH.0000000000000562.

Holland, P., Tham, T. L., Sheehan, C., Cooper, B. (2019). The impact of perceived workload on nurse satisfaction with work-life balance and intention to leave the occupation. Appl Nurs Res. 49:70-76.

Lu, H., Zhao, J., While, A. (2019). Job satisfaction among hospital nurses: A literature review. Int J Nurs Stud. 94:21-31. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2019.01.011.

Labrague, L. J. & McEnroe-Petitte D. M. (2018). Job stress in new nurses during the transition period: an integrative review. Int Nurs Rev. 65(4):491-504.

MZ ČR (2009). Věstník ministerstva zdravotnictví České republiky, Částka 6, 40–42. [online] Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/vestnik_2349_1036_3.html.

MZ ČR (2021). Koncepce ošetřovatelství. Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky. Částka 6/2021. Dostupné z: Koncepce_osetrovatelstvi_vestnik_6_2021.pdf (mzcr.cz).

Sasso, L, Bagnasco, A., Catania, G., Zanini, M., Aleo, G., Watson, R. (2019). Push and pull factors of nurses' intention to leave. J Nurs Manag. 27(5):946-954.

ÚZIS (2019). Zdravotnictví ČR: personální kapacity a odměňování 2018. Ústav zdravotnických informací a statistiky [online]. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistik [cit:30-09-21]. Dostupné z:

https://www.uzis.cz/res/f/008281/nzis-rep-2019-e04-personalni-kapacity-odmenovani-2018.pdf.

Van Bogaert, P., Peremans, L., Van Heusden, D., Verspuy, M., Kureckova, V., Van de Cruys, Z., Franck, E. (2017). Predictors of burnout, work engagement and nurse reported job outcomes and quality of care: a mixed method study. BMC Nurs. 18; 16:5.

Wood. E., King, R., Robertson, S. (2021). Source of satisfaction, dissatisfaction and wel-being for UK advanced practice nurses: a qualitative study. Journal Nursing Management. 29,1073-1080. DOI:101111/jonm.13245.

Publikováno

29.03.2022

Jak citovat

Moravcová, M., Hlaváčková, E., & Holá, J. (2022). Zkušenosti všeobecných sester s podmínkami výkonu profese v českých nemocnicích. Health &Amp; Caring, 1(1). https://doi.org/10.46585/hc.2022.1.1739

Číslo

Sekce

Primární výzkum (kvantitativní, kvalitativní, smíšené metody)