Vnímanie náročnosti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti študentmi ošetrovateľstva

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/hc.2023.1.2362

Klíčová slova:

náročnosť poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, študent ošetrovateľstva, príprava na klinickú prax, druh oddelenia

Abstrakt

Cieľ. Posúdiť vnímanie náročnosti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti u študentov ošetrovateľstva a analyzovať: 1. štatistickú významnosť rozdielov medzi rokom štúdia/ druhom oddelenia a vyjadrenou úrovňou náročnosti ošetrovateľskej starostlivosti, 2. štatistickú významnosť vzťahov medzi dĺžkou praxe/ kvalitou hodnotenia klinického vzdelávania a vyjadrenou úrovňou náročnosti ošetrovateľskej starostlivosti. Metódy. Realizovaná bola prierezová štúdia. Zber údajov prebiehal v období 10/2021 – 03/2022 dotazníkom vlastnej konštrukcie. Výskumnú vzorku tvorilo 173 študentov priemerného veku 21 rokov. Študenti, ktorí absolvovali klinickú prax na pediatrických, chirurgických a interných oddeleniach hodnotili náročnosť poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti (0 = žiadna, 10 = extrémna) a prípravu na klinickú prax v demonštračných podmienkach (1 = najlepšia, 6 = nedostatočná). Pri analýze údajov sme použili metódy deskriptívnej štatistiky, Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test, Spearman korelácie. Výsledky. Náročnosť starostlivosti o pacientov vnímali študenti na úrovni 3,56 (SD – 1,88). K najkomplikovanejším oblastiam patrila realizácia invazívnych výkonov (M – 4,47), zaistenie bezpečnosti pacienta (M – 4,27), práca s prístrojovou technikou (M – 4,06). Študenti vykonávajúci prax na pediatrických oddeleniach vnímajú poskytovanie starostlivosti detskému pacientovi ako najnáročnejšie, v komparácii s chirurgickými a internými oddeleniami. Signifikantné významnosti boli medzi vyjadrenou úrovňou náročnosti poskytovania starostlivosti a prípravou študenta na klinickú výučbu (r: 0,462). Teoretická demonštračná príprava na klinickú prax na detských oddeleniach bola podľa študentov signifikantne najhoršia (p=0,001). Závery. Pri znižovaní percepcie náročnosti poskytovania starostlivosti študentmi zohráva dôležitú úlohu ich adekvátnejšia príprava na klinické vzdelávanie v laboratórnych podmienkach. Dominantne je potrebná modifikácia vzdelávacieho procesu zameraného na klinickú výučbu na pediatrických pracoviskách.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Admi, H., Moshe-Eilon, Y., Sharon, D., et al. (2018). Nursing studentsˈ stress and satisfaction in clinical practice along different stages: A cross-sectional study. Nurse Education Today, 68, 86-92. doi: 10.1016/j.nedt.2018.05.027.

Al-Gamal, E., Alhosain, A., Alsunaye, K. (2018). Stress and coping strategies among Saudi nursing students during clinical education. Perspect Psychiatr Care, 54(2): 198-205. doi: 10.1111/ppc.12223.

Al-Qaaydeh, S., Lassche, M., Macintosh, Ch-I. (2012). Exploratory Factor Analysis of the Pediatric Nursing Student Clinical Comfort and Worry Assessment Tool. Journal of Pediatric Nursing, 27: e39-e43. doi: 10.1016/j.pedn.2012.05.003.

Altay, N. & Törüner, E.K. (2014). Determining pediatric nursing studentsˈ clinical stress and liking of children scores. DEUHYO ED, 7(3): 166-170.

Avdal, E.U., Arkan, B., Uran, B.N.O. (2017). Investigate stress levels of nursing students in firts oncology clinical experience. Advanced Practices in Nursing, 2(2): 1-5. doi: 10.4172/2573-0347.1000131-

Bagcivan, G., Cinar, F.I., Tosun, N., et al. (2015). Determination of nursing studentsˈ expectations for faculty members and the perceived stressors during their education. Contemporary nurse, 50(1): 58-71. doi: 10.1080/10376178.2015.1010259.

Bam, V.B., Oppong, G.A., Ibitoye, M.B. (2014). Stress and coping mechanisms of nursing students during clinical practice in Ghana. Journal of Science and Technology, 34(2): 50-59. doi: 10.4314/just.v34i2.6.

Cilingir, D., Gursoy, A.A., Hintistan, S., et al. (2011). Nursing and midwifery college studentsˈ expectations of their educators and perceived stressors during their education: A pilot study in Turkey. International journal of nursing practice, 17: 486-494. doi: 10.1111/j.1440-172X.2011.01965.x.

Demir, S. & Ercan, F. (2018). The first clinical practice experiences of psychiatric nursing students: A phenomenological study. Nurse Education Today, 146-152. doi: 10.1016/j.nedt.2017.11.019.

EU directive 2005/36/EC [accessed 4 june 2021], EUR-Lex - 32005L0036 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Farzi, S., Shahriari, M., Farzi, S. (2018). Exploring the challenges of clinical education in nursing and strategies to improve it: A qualitative study. Journal of Education and Health Promotion, 7: 115. doi: 10.4103/jehp.jehp_169_17.

Gaberson, K.B., Oermann, M.H., Shellenbarger, T. (2015). Clinical Teaching Strategies in Nursing. 4th Edition. Springer.

Graham, M.M., Lindo, J., Bryan, V.D., et al. (2016). Factors associated with stress among second year student nurses during clinical training in Jamaica. J Prof Nurs, 32: 383-391. doi: 10.1016/j.profnurs.2016.01.004.

Günay, U. & Kilinç, G. (2018). The transfer of theoretical knowledge to clinical practice by nursing students and the difficulties they experience: A qualitative study. Nurse Education Today, 65: 81-86. doi: 10.1016/j.nedt.2018.02.031.

Jimenez, C., Navia-Osorio, P.M., Diaz, C.V. (2010). Stress and health in novice and experienced nursing students. Journal of Advanced Nursing, 66(2): 442-455. doi: 10.1111/j.1365-2648.2009.05183.x.

Kalánková, D., Bartoníčková, D., Kirwan, M., et al. (2021). Undergraduate Nursing Studentsʼ Experiences of Rationed Nursing Care – A Qualitative Study. Nurse Education Today, 97: 104724. doi: 10.1016/j.nedt.2020.104724.

Kostak, M.A., Mutlu, A., Bilsel, A. (2014). Experiences of Nursing Students in Caring for Pediatric Cancer Patients. Asia Pacific journal of cancer prevention, 15(5): 1955-60. doi: 10.7314/apjcp.2014.15.5.1955.

Lassche, M., Al-Qaaydeh, S., Macintosh, Ch.I., et al. (2013). Identifying Changes in Comfort and Worry Among Pediatric Nursing Students Following Clinical Rotations. Journal of Pediatric Nursing, 28(1): 48–54. doi: 10.1016/j.pedn.2011.12.008.

Liang, H-F., Wu, K-M., Ying-Hsiang Wang, Y-H. (2020). Nursing students' first-time experiences in pediatric clinical practice in Taiwan: A qualitative study. Nurse Education Today, 91: 104469. doi: 10.1016/j.nedt.2020.104469. doi: 10.1016/j.nedt.2020.104469.

Lin, F-Y., Wu, W-W., Lin, H-R., et al. (2014). The learning experiences of student nurses in pediatric medication management: A qualitative study. Nurse Education Today, 34(5): 744-8. doi: 10.1016/j.nedt.2013.08.004.

McBean Graham, M., Lindo, J., Bryan, V.D., et al. (2016). Factors associated with stress among second year student nurses during clinical training in Jamaica. J Prof Nurs, 32: 383-391. doi: 10.1016/j.profnurs.2016.01.004.

Oermann, M.H., Shellenbarger, T., Gaberson, K.B. (2017). Clinical Teaching Strategies in Nursing. 5th Edition. Springer.

Papastavrou, E., Lambrinou, E., Tsangari, H., et al. (2010). Student nurses experience of learning in the clinical environment. Nurse Educ Pract, 10: 176-82. doi: 10.1016/j.nepr.2009.07.003.

Rojo, J., Ramjan, L.M., Hunt, L., et al. (2020). Nursing students' clinical performance issues and the facilitator's perspective: A scoping review. Nurse Educ Pract, 48: 102890. doi: 10.1016/j.nepr.2020.102890.

Tural Büyük, E. (2020). Problems of midwifery and nursing students in a neonatal care unit. Progress in Health Sciences, 10(1): 6-12. doi: 10.5604/01.3001.0014.1908.

Wolf, L., Warner Stidham, A., Ross, R. (2015). Predictors of Stress and Coping Strategies of US Accelerated vs. Generic Baccalaureate Nursing Students: An Embedded Mixed Methods Study. Nurse Education Today, 35(1): 201-5. doi: 10.1016/j.nedt.2014.07.005.

Wu, Ch-S., Rong, J-R., Huang, M-Z. (2021). Factors associated with perceived stress of clinical practice among associate degree nursing students in Taiwan. BMC Nursing, 20: 89. doi: 10.1186/s12912-021-00602-6.

Zhao, F., Lei, X., He, W., et al. (2015). The study of perceived stress, coping strategy and self-efficacy of Chinese undergraduate nursing students in clinical practice. Int. J. Nurs. Pract, 21(4): 401-409. doi: 10.1111/ijn.12273.

Publikováno

09.06.2023

Jak citovat

Mrosková, S., Tkáčová, Ľubomíra, & Cuperová, J. (2023). Vnímanie náročnosti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti študentmi ošetrovateľstva. Health & Caring, 2(1). https://doi.org/10.46585/hc.2023.1.2362

Číslo

Sekce

Primární výzkum (kvantitativní, kvalitativní, smíšené metody) 
Zaslán 2022-06-03
Přijat 2022-12-20
Publikován 2023-06-09