Typy článků

Editorial – rozsah: do 1000 slov*

Autoři, kteří mají námět na editorial, kontaktují redakci časopisu. Mělo by se jednat o námět, který je relevantní z hlediska zaměření časopisu, např. se může jednat o kontroverzní téma či téma, které je přímo spjato s obsahem vydávaného čísla. Lze použít seznam literatury.

Primární výzkum (kvantitativní, kvalitativní, smíšené metody) – rozsah: max. 7000 slov*

Časopis publikuje primární a originální výzkum, který je v souladu s cíli a zaměřením časopisu. Příspěvek musí být sepsán v souladu s uznávanými standardy pro publikování a s pokyny pro autory. 

Přehledové články – rozsah: max. 7000 slov*

Časopis publikuje přehledové články typu „scoping review“ / narativní review, které vycházejí z konkrétní rešeršní otázky. Příspěvek se musí zabývat výzkumnou literaturou a musí zahrnovat její kritickou analýzu. Příspěvek musí být sepsán v souladu s uznávanými standardy pro publikování a s pokyny pro autory. 

Dopis editorům – rozsah: max. 1000 slov*

Cílem dopisu má být stimulace akademické debaty. Čtenáři mohou předkládat dopisy, které komentují nedávno publikované články, předkládají nové diskusní téma s jasným napojením na cíl a zaměření časopisu, či které přinášejí zkrácené pojednání o výsledcích výzkumu, u nichž není vhodné předkládat plný text. U dopisu je omezení maximálně deseti zdrojů v seznamu literatury.

_____________________________________________

* Poznámka: uvedený rozsah je včetně abstraktu, tabulek a seznamu literatury