Vliv pandemie COVID-19 na psychosomatický stav členů výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby v České republice

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/hc.2022.1.1729

Klíčová slova:

pandemie COVID-19, psychologické aspekty, stres, komunikace, výkon povolání

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou vlivu pandemie COVID-19 na psychosomatický stav členů výjezdových skupin jednotlivých zdravotnických záchranných služeb v České republice. Cílem této práce bylo vymezit dopady pandemie způsobené koronavirem. Ke sběru dat byt využit nestandardizovaný anonymní dotazník, kdy kritériem výběru respondentů byl pracovní poměr u ZZS v rámci České republiky a nasazení v době první a druhé vlny pandemie COVID-19. Výzkumný vzorek byl tvořen 143 respondenty. Byly stanoveny výzkumné otázky týkající se specifických faktorů ovlivňujících psychosomatický stav těchto jedinců a jejich pohled na vnímání rizik spojených s pandemií COVID-19. Bylo diferencováno, jak se vnímání jednotlivých rizik lišil v první a druhé vlně pandemie, které probíhaly v roce 2020. Byl zkoumán vliv nadlimitní pracovní zátěže, kterou sebou pandemie COVID-19 přinesla, z důvodů únavy, vyčerpání, přetížení, zoufalství, propadů nálad, vyhoření, obav o své zdraví a z nakažení rodiny a blízkých. Rovněž byl zmapován vliv pandemie na psychiku pacientů a faktory vstupující a následně determinující proces poskytování přednemocniční péče. Získaná data jsou dále graficky zpracována a komparována s odbornou literaturou. Součástí příspěvku jsou i informace týkající se možností odborné pomoci členům výjezdových skupin a doporučené postupy jak zvládat negativní jevy vyskytující se při poskytování přednemocniční péče.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

World Health Organization (2021). Coronavirus Disease (COVID-19) Situation Reports [online]. https://www.who.int/Coronavirus Disease (COVID-19) Situation Reports (who.int)

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (2021). Aktuálně o koronaviru [online]. https://koronavirus.mzcr.cz/

Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 2018. [online] https://www.uzis.cz/sites/default/files/ knihovna/mkn-tabelarni-cast_1-1-2018.pdf

VODÁČKOVÁ, D. a kol., Krizová intervence. 3. vyd. Praha: Portál, 2012.

ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krize a krizová intervence. Praha: Grada, 2017.

REGER MA, STANLEY IH, JOINER TE. Suicide Mortality and Coronavirus Disease 2019 A Perfect Storm? JAMA Psychiatry. 2020;77(11) pp. 1093–1094. doi:10.1001/ jamapsychiatry.2020.1060

ŠEBLOVÁ, Jana, Dita PROTOPOPOVÁ, Roman GŘEGOŘ a Dominika ŠEBLOVÁ. Studie HEROES – dopady pandemie na psychické zdraví poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP [online]. https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2021/01/studie-HEROES-informace-pro-web-SUMMK.pdf

HUMPL, L. Linka kolegiální podpory. [online]. Poslední změna článku 9. 4. 2020. https://spis.cz/2020/04/09/linka-kolegialni-podpory/

CHEW, NWS, Lee, GKH, Tan, BYQ, Jing, M., Goh, Y., Ngiam, NJH a kol. (2020). Nadnárodní multicentrická studie o psychologických výsledcích a souvisejících fyzických příznacích mezi zdravotnickými pracovníky během vypuknutí COVID-19. Brain Behav. Immun. 88, 559–565. doi: 10.1016 / j.bbi.2020.04.049

MESA VIEIRA, C., Franco, GÓMEZ, Restrepo, C. ABEL, T. (2020). COVID-19: zapomenuté priority pandemie. Maturitas 136, 38–41. doi: 10.1016 / j.maturitas.2020.04.004

SANTARONE, K., McKENNEY, M. a ELKBULI, A. (2020). Ochrana duševního zdraví a odolnosti u pracovníků ve zdravotnictví v první linii během COVID-19. Dopoledne. J. Emerg. Med. 38, 1530–1531. doi: 10.1016 / j.ajem.2020.04.030

Stahování

Publikováno

29.03.2022

Jak citovat

Ralbovská, D. R., Argayová, I., & Ralbovská, D. C. (2022). Vliv pandemie COVID-19 na psychosomatický stav členů výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby v České republice. Health &Amp; Caring, 1(1). https://doi.org/10.46585/hc.2022.1.1729

Číslo

Sekce

Primární výzkum (kvantitativní, kvalitativní, smíšené metody)