VZŤAH MEDZI SPIRITUALITOU A VÝSKYTOM DEPRESÍVNYCH PRÍZNAKOV U SENIOROV

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/hc.2022.2.2082

Klíčová slova:

spiritualita, depresia, škála spirituality, starnúca populácia

Abstrakt

Východiská: Svet v súčasnosti čelí globálnemu nárastu starnúcej populácie, čo súvisí s nárastom disability a zvyšovaním výdavkov na sociálnu a zdravotnú starostlivosť. Depresia je jednou z najčastejších príčin disability. Súčasné výskumy poukazujú na významný dosah spirituality a religiozity vo vzťahu k depresii a duševnému zdraviu. Cieľ: Analyzovať vzťah medzi spiritualitou a výskytom depresívnych príznakov u seniorov. Metódy: Emitovaná bola Škála spirituality a Zungov sebahodnotiaci dotazník depresie. Pearsonov korelačný koeficient, analýza rozptylu a lineárna regresná analýza boli použité na analýzu dát. Výsledky: Vo vzorke 250 seniorov, miera závažnosti depresívnej symptomatológie signifikantne stúpala s vekom, u seniorov žijúcich osamele, so základným vzdelaním a tých, ktorí sa nepovažovali za spirituálnu alebo náboženskú osobu. Signifikantne vyššia miera spirituality s kladnou valenciou bola zaznamenaná u starších seniorov, žien, vysokoškolsky vzdelaných a tých, ktorí sa považovali za veľmi spirituálnu alebo náboženskú osobu. Nižšia frekvencia depresívnych symptómov bola signifikantne predikovaná vyššou mierou spirituality, vyšším vekom a nižším vzdelaním. Podobný efekt vo vzťahu k depresívnym prejavom mala aj vnímaná dôležitosť náboženstva, v živote seniorov, modlitby a čítanie náboženskej literatúry. Závery: Spiritualita/náboženstvo bolo identifikované ako malý, ale signifikantný protektívny faktor v prevencii depresie. Vzhľadom na to sa ako vhodné javí aplikovanie spirituálnych/náboženských intervencií do starostlivosti o seniorov.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Abdi, A., Soufinia, A., Borji, M., & Tarjoman, A. (2019). The Effect of Religion Intervention on Life Satisfaction and Depression in Elderly with Heart Failure. Journal of Religion and Health, 58(3), 823-832. https://doi.org/10.1007/s10943-018-0727-7

Aglozo, E. Y., Akotia, Ch. S., Osei-Tutu, A. & Annor, F. (2019). Spirituality and Subjective Well-being Among Ghanaian Older Adults: Optimism and Meaning in Life as Mediators. Aging & Mental Health, 25(2), 306-315. https://doi.org/10. 1080/13607863.2019.1697203

Braam, A. W., & Koenig H. G. (2019). Religion, Spirituality and Depression in Prospective Studies: A Systematic Review. Journal of Affective Disorders, 257, 428-438. 8. https://doi.org/10.1016/j. jad.2019.06.063

Delaney, C. (2005). The Spirituality Scale. Development and Psychometric Testing of a Holistic Instrument to Assess the Human Spiritual Dimension. Journal of Holistic Nursing, 23(2), 145-167. https://doi.org/10.1177/0898010105276180

GBD 2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. (2016). Global, Regional, and National Incidence, Prevalence, and Years Lived with Disability for 328 Diseases and Injuries for 195 Countries, 1990–2016: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet, 390(10100), 1211-1259. https://doi. org/10.1016/S0140-6736(17)32154-2

Gobbens, J. R., & Remmen, R. (2019). The Effects of Socio-demographic Factors on Quality of Life Among People Aged 50 years or Older are not Unequivocal: Comparing SF-12, WHOQOL-BREF, and WHOQOL-OLD. Clinical Intervention in Aging, 14, 231-239. https://doi.org/10.2147/CIA.S189560

Heretik, A., Pečeňák, J., Heretik, A. Jr., Ritomský, A. (2013). 10 rokov epidemiologického výskumu psychických porúch na Slovensku (štúdie EPIx) [10 years of epidemiological research on psychiatric disorders in Slovakia (EPIx studies)]. Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika [Psychiatry-Psychotherapy-Psychosomatics], 20(3), 25-28.

Chaar, E. A., Hallit, S., Hajj, A., Araj, R., Kattan, J., Jabbour, H., & Khabbaz, L. R. (2018). Evaluating the Impact of Spirituality on the Quality of Life, Anxiety, and Depression Among Patients with Cancer: an Observational Transversal study. Supportive Care in Cancer, 26(8), 2581-2590. https://doi.org/10.1007/s00520- 018-4089-1

Koenig, H. G. (2012). Religion, Spirituality and Health: the Research and Clinical Implications. International Scholary Research Network. ISRN Psychiatry, 2012, 278730:1-33. https://doi.org/10.5402/2012/278730

Lee, Y.-H., & Salman, A. (2018). The Mediating Effect of Spiritual Well-being on Depressive symptoms and Health-related Quality of Life Among Elders. Archives of Psychiatric Nursing, 32, 418-424. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2017.12.008

Lotfaliany, M., Bowe, S. J., Kowal, P., Orellana, L., Berk, M., & Mohebbi, M. (2018). Depression and Chronic Diseases: Co-occurrence and Communality of Risk Factors. Journal of Affective Disorders, 241, 461-468. https://doi.org/10.1016/j. jad.2018.08.011

Lucette, A., Ironson, G., Pargament, K. I., & Krause, N. (2016). Spirituality and Religiousness are Associated With Fewer Depressive Symptoms in Individuals With Medical Conditions. Psychosomatics, 57(5), 505-513. https://doi.org/10.1016/j.psym.2016.03.005

Pesut, B., Fowler, M., Taylor, E. J., Reimer-Kirkham, S., & Sawatzky, R. (2008). Conceptualising Spirituality and Religion for Healthcare. Journal of Clinical Nursing, 17(21), 2803-2810. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2008.02344.x

Saad, M., & De Medeiros, R. (2012) Spiritual-Religious Coping – Health Services Empowering Patients’ Resources. In Saad, M., &de Medeiros, R. (Eds.). Complementary therapies for the contemporary healthcare, 10.5772/50443. Retrived June 10, 2020, from https://www.intechopen.com/books/complementary-therapies-for-the-contemporary-healthcare/spiritual-religious-coping-health-services-empowering-patients-resources

S Dy-Liacco, G., & Werdel, M. B. (2019). Negative Spiritual Experiences and Psychological Flourishing. Mental Health & Human Resilience International Journal, 3(1), 000127. https://doi.org/10.23880/mhrij-16000127

Simão, T. P., Caldeira, S., & De Carvalho, E. C. (2016). The Effect of Prayer on Patients’ Health: Systematic Literature Review. Religions, 7, 11, 1-12. h https://doi.org/10.3390/rel7010011

Sivertsen, H., Bjørkløf, G. H., Engedal, K., Selbæk, G., & Helvik, A.-S. (2015). Depression and Quality of Life in Older Persons: a Review. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 40(5-6), 311-333. https://doi.org/10.1159/000437299

Soósová, M. S., Timková, V., Dimunová, L., & Mauer, B. (2021). Spirituality as a Mediator Between Depressive Symptoms and Subjective Well-being in Older Adults. Clinical Nursing Research, 30(5), 707-717. https://doi.org/10.1177/1054773821991152

Sováriová Soósová, M. (2022). Péče o duchovní potřeby nemocných v ošetřovatelské praxi. Grada.

Villani, D., Sorgente, A., Iannello, P., & Antonietti A. (2019). The Role of Spirituality and Religiosity in Subjective Well-being of Individuals with Different Religious Status. Frontiers in Psychology, 10, 1525. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01525.

Vitorino, L. M., Lucchetti, G., Leão, F. C., Vallada, H., & Peres, M. F. P. (2018). The Association Between Spirituality and Religiousness and Mental Mealth. Scientific Reports, 8(1), 17233. https://doi.org/10.1038/s41598-018-35380-w

White, M. L. (2016). Spirituality Self-care Practices as a Mediator Between Quality of Life and Depression. Religions, 7(5), 54. https://doi.org/10.3390/rel7050054

World Health Organisation. (2011). Global health and aging. Retrived January 10, 2021, from https://www.who.int/ageing/publications/global_health.pdf?ua=1

World Health Organisation. (2017). Depression and other common mental disorders. Geneva: World Health Organization. Retrived January 22, 2021, from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf

Zimmer, Z., Jagger, C., Chiu, CH.-T, Ofstedal, M.B., Rojo, F., & Saito, Y. (2016). Spirituality, Religiosity, Aging and Health in Global Perspective: A Review. SSM – Population Health, 2, 373-381. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2016.04.009

Zung, W.W. (1965). A self-rating depression scale. Archives of General Psychiatry, 12, 63-70.

https://doi.org/10.1001/archpsyc.1965.01720310065008

Stahování

Publikováno

30.09.2022

Jak citovat

Sováriová Soósová, M., & Mauer, B. (2022). VZŤAH MEDZI SPIRITUALITOU A VÝSKYTOM DEPRESÍVNYCH PRÍZNAKOV U SENIOROV. Health &Amp; Caring, 1(2). https://doi.org/10.46585/hc.2022.2.2082

Číslo

Sekce

Primární výzkum (kvantitativní, kvalitativní, smíšené metody)